ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

Το έργο ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ (ΟΠΣ/MIS 5068847), είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3049 / 24-07-2020 – ΑΔΑ: 6ΧΙΩ7Λ6-ΥΒΟ Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έχει χρονική διάρκεια έως τις 31-12-2023, συνολικό προϋπολογισμό 700.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Βάσει της εγκεκριμένης από το Κ.Α.Σ. μελέτης, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν εργασίες συντήρησης, στερέωσης, αναστήλωσης και προστασίας των διαβρωμένων βραχωδών επιφανειών (κοίλο) και των κατακερματισμένων ή ρηγματωμένων αρχιτεκτονικών μελών του θεάτρου με σφραγίσεις (ενέματα με ειδικό κονίαμα), συμπληρώσεις (με μέλη από φυσικό ή τεχνητό λίθο) και συγκολλήσεις. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις εξυγίανσης της θεμελίωσης και ανάταξης εδωλίων, αποκατάσταση και συμπλήρωση των αναλημμάτων των παρόδων, διδακτική τοποθέτηση μελών και ανάδειξη της κάτοψης του σκηνικού οικοδομήματος, συμπλήρωση του λίθινου πλαισίου της ορχήστρας και επίστρωσή της με ειδικό κονίαμα, διευθέτηση των όμβρων υδάτων για την προστασία του θεάτρου, εκπόνηση ορισμένων συμπληρωματικών μελετών, τοποθέτηση πινακίδων, έκδοση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού φυλλαδίου και διοργάνωση ημερίδας παρουσίασης και προβολής του έργου στο ευρύ κοινό.

Εργασίες σε εξέλιξη στο αρχαίο θέατρο Οινιαδών

Στη παρούσα φάση του έργου έχει πραγματοποιηθεί  σχολαστικός καθαρισμός του θεάτρου, αποσυμφόρηση του αρχαίου αγωγού (προκειμένου να είναι πλήρως λειτουργικός για την απορροή των όμβριων υδάτων), αεροφωτογράφηση, τοπογραφικές εργασίες πεδίου και εργασίες για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και πυρασφάλειας, καθώς και αναθέσεις για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ανασκαφική έρευνα σε επιλεγμένα σημεία και εργασίες καθαρισμού-συντήρησης του κοίλου του θεάτρου και των αρχιτεκτονικών μελών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις προγραμματιζόμενες εργασίες αναστήλωσης.