ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ

Το έργο (κωδικός ΟΠΣ/MIS 5069088) υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και προϋπολογισμό 900.000,00 €. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 31-12-2023.

Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

• Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση, προστασία και ανάδειξη του μνημείου με στοχευμένες παρεμβάσεις βάσει της εγκεκριμένης από το ΚΑΣ μελέτης αποκατάστασης, στο κοίλο, στους αναλημματικούς τοίχους του κοίλου και των παρόδων, στην ορχήστρα, στις παρόδους, στο σκηνικό οικοδόμημα και στον πύργο του θεάτρου. Με τις προτεινόμενες εργασίες αποκατάστασης τόσο για το κτήριο της σκηνής όσο και για το κάτω και άνω κοίλο (επιθέατρο), θα αντιμετωπιστούν αφενός προβλήματα φθοράς του δομικού υλικού του μνημείου, αφετέρου επιδιώκεται η αποκατάσταση, σε επιτρεπτά όρια, της μορφής του για λόγους αισθητικούς, διδακτικούς και πρακτικούς, χωρίς να αλλοιωθεί η αυθεντικότητά του, καθώς το νέο υλικό παραμένει σε χαμηλά ποσοστά.
• Εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών (μελέτης εφαρμογής κονιαμάτων και ενεμάτων, ολοκληρωμένης αποστράγγισης του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου, Η/Μ και πυρασφάλειας)
• Διοργάνωση ημερίδας παρουσίασης και προβολής του έργου στο ευρύ κοινό, τοποθέτηση δίγλωσσων ενημερωτικών πινακίδων, μία εκ των οποίων σε γραφή Braille, έκδοση δίγλωσσου ενημερωτικού φυλλαδίου (ελληνικά-αγγλικάκαι σε γραφή Braille), κατασκευή μακέτας του θεάτρου με δυνατότητα ψηλάφησης από άτομα με περιορισμένη όραση κ.ά.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο σχολαστικός καθαρισμός από την επιφανειακή βλάστηση του θεάτρου και των χώρων ταξινόμησης δομικού υλικού του μνημείου και παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες συντήρησης των λίθινων αρχιτεκτονικών μελών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις προγραμματιζόμενες εργασίες αναστήλωσης. Επίσης, έχουν κατασκευαστεί μικρά δοκίμια τεχνητών λίθων για την κατασκευή των νέων λίθων από χυτό υλικό. Σε εξέλιξη είναι η ανασκαφική έρευνα περιμετρικά του μνημείου, ενώ παράλληλα, με όλες τις παραπάνω εργασίες πεδίου, έχει πραγματοποιηθεί αεροφωτογράφηση, με δίκτυο φωτοσταθερών σημείων έχει παραχθεί ορθοφωτοχάρτης, απαραίτητος για τις σχεδιαστικές αποτυπώσεις. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία των φακέλων για τη διενέργεια διαγωνισμών που θα απαιτηθούν και όλες οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις για τις απευθείας αναθέσεις του έργου.