ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η Πράξη, με κωδικό ΟΠΣ: 5041932, υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου – Αιτωλικού) και έχει συνολικό προϋπολογισμό: 100.000 €. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 30-6-23.
Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται: σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικής διαδρομής/ών αφηγηματικού χαρακτήρα γύρω από τις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αιτωλικού με σταθμούς σε στοιχεία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποία θα αναπτύσσεται μέσω ψηφιακών εφαρμογών με διαφορετικά επίπεδα πληροφόρησης, που θα κατευθύνουν τον επισκέπτη στη φυσική επίσκεψη των σταθμών των διαδρομών ή θα του παρέχουν τη δυνατότητα εικονικής επίσκεψης μέσω ψηφιακών μέσων. Μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου θα υλοποιηθεί εντός του Ξενοκρατείου Μουσείου Ι.Π. Μεσολογγίου και κυρίως στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του, η οποία προβλέπεται να λειτουργεί και ως Κέντρο Πληροφόρησης της Πολιτιστικής Διαδρομής.
Για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου θα πραγματοποιηθεί ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία – διαγωνισμός κάτω των κοινοτικών κατωφλίων, η διακήρυξη του οποίου έχει ήδη προεγκριθεί από την Ε.Υ.Δ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.